Evaluatie schuldenaanpak Utrecht

Sinds september 2016 heeft de gemeente Utrecht de “Kanteling Schulddienstverlening” doorgevoerd. Dit hield in dat de toegang tot schulddienstverlening werd verplaatst naar de buurtteams. In 2019 is dit proces voor het eerst geëvalueerd door de Veranderbrigade en de Hogeschool Utrecht, wat leidde tot een aantal verbeterpunten. . Tegelijkertijd werd in 2019 de actieagenda Utrechters schuldenvrij vastgesteld, waarbij de ambities van deze agenda dienden als leidraad
voor de wijziging van het schulddienstverleningsproces vanaf 1 juni 2021. Deze wijziging beoogt het oplossen
van schulden te versnellen en zet iedere organisatie nadrukkelijker in op haar eigen expertise. Om uiteindelijk
inwoners in Utrecht duurzaam schuldenvrij te maken. Dit wordt ook wel de herziene kanteling genoemd. De betrokken partijen hebben onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso gevraagd om de herziene kanteling te evalueren.

Belangrijkste resultaten: De evaluatie van de herziene Kanteling heeft verschillende werkzame elementen aan het licht gebracht:

  • Verbeterde aandacht voor bestaanszekerheid: Binnen de buurtteams is er meer nadruk gelegd op rondkomen en bestaanszekerheid, wat leidt tot eerdere signalering van schulden.
  • Duidelijkere taakafbakening: Professionals, vooral sociaal raadslieden, kunnen efficiënter werken door een heldere taakverdeling.
  • Training stress-sensitief werken: Deze training heeft geleid tot betere communicatie en begrip tussen professionals, wat de ondersteuning van inwoners ten goede komt.
  • Versterkte samenwerking: Regelmatig overleg in de wijken zorgt voor betere afstemming, kennisdeling en casuïstiekbespreking .

Aanbevelingen: de onderzoekers doen verschillende aanbevelingen om de schulddienstverlening verder te verbeteren:

  1. Behoud van twee ingangen: Inwoners moeten zowel via buurtteams als direct bij de schulddienstverlening van de gemeente toegang kunnen krijgen.
  2. Blijvende aandacht voor rondkomen en bestaanszekerheid: Buurtteammedewerkers moeten goed geïnformeerd blijven over financiële problematiek om deze vroegtijdig te kunnen signaleren.
  3. Verduidelijking van gedragsverandering: Er moet een duidelijke definitie komen van wat onder gedragsverandering wordt verstaan, specifiek gericht op financieel gedrag en andere relevante gedragsaspecten.
  4. Nazorg en duurzame uitstroom: Het is belangrijk om criteria te definiëren voor nazorg en om deze structureel onderdeel te maken van het samenwerkingsoverleg, zodat inwoners duurzaam uit de schulden blijven.

Meer weten? Lees dan onderstaand rapport voor alle resultaten en aanbevelingen.

thumbnail of Rapport evaluatie schuldenaanpak Utrecht – maart 2024_

Rapport evaluatie schuldenaanpak Utrecht – maart 2024_
Download