Dit is het lectoraat

Lectoraat

De ambitie van het lectoraat Schulden en Incasso is bij te dragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en incasso. Om de kennis op het terrein van schulden en incasso te vergroten en in de praktijk toe te passen werkt het lectoraat nauw samen met het werkveld. Zo voert het lectoraat onderzoeken altijd uit in opdracht van en in samenwerking met praktijkpartijen zoals de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), het Nibud, Platform31, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Het lectoraat zoekt hierbij ook actief het maatschappelijk debat op. Door het uitvoeren van onderzoeksprojecten wil het lectoraat een bijdrage leveren aan het onderwijs van Hogeschool Utrecht en aan de beroepspraktijk.

Onderzoek

Het werkveld van schuldhulpverlening en incasso worstelt in de dagelijkse praktijk met diverse vragen. Het lectoraat werkt in opdracht van en in samenwerking met partijen uit het veld aan deze praktijkvragen. Daarbij biedt het lectoraat het werkveld reflectie op de keuzes die het maakt en op belangrijke actuele ontwikkelingen. Dit doet het lectoraat via een onderzoeksprogramma dat is gefundeerd op vier pijlers. Deze pijlers zijn:

  1. Schuldpreventie en vroegsignalering
  2. Stress-sensitieve dienstverlening
  3. Zorgvuldige regelgeving
  4. Vakmanschap

Schuldpreventie en vroegsignalering

Binnen deze pijler staat de vraag wat kenmerkt effectieve schuldhulpverlening en vroegsignalering? centraal. Door zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in (grote) financiële problemen terecht komen, wil het lectoraat bijdragen aan de ambitie dat iedereen in deze maatschappij mee kan doen. Het lectoraat wil kennis en producten ontwikkelen die eraan bijdragen dat activiteiten in dit kader effectief of effectiever worden.

Stress-sensitieve dienstverlening

Stress-sensitieve dienstverlening omvat een inrichting van de dienstverlening die rekening houdt met de negatieve doorwerking van aanhoudende geldstress op gedrag. Het lectoraat wil met behulp van projecten over deze pijler nadrukkelijk kijken naar schuldenproblematiek als een gedragsvraagstuk. De actuele wetenschappelijke literatuur vormt hierbij de basis.

Zorgvuldige regelgeving

Het lectoraat onderzoekt bij deze pijler binnen welke kaders schuldhulpverlening en incasso wordt uitgevoerd. Het biedt handvatten om onderzoek te doen naar de werking van wetgeving op de terreinen van de aanpak van schulden en incasso.

Vakmanschap

Deze pijler gaat over de vraag: wat maakt een professional of interventie effectief en wat moet een professional hiervoor kunnen en weten? Het is een actueel vraagstuk binnen het werkveld. Het maakt de vertaling tussen de praktijk en het onderwijs zichtbaar. Door het toerusten van hbo-professionals binnen het onderwijs draagt het lectoraat bij aan dit vraagstuk.

Professionalisering en onderwijs

Door kennis door te geven aan studenten krijgen zij actuele kennis die zij nodig hebben om in hun toekomstige werkomgeving onderbouwd te kunnen handelen. Het lectoraat Schulden en Incasso is nauw betrokken bij het onderwijs. De lectoren schreven bijvoorbeeld het Basisboek aanpak schulden. Het lectoraat is ook verantwoordelijk voor verschillende onderdelen in het bachelor onderwijs rondom schulden. Zo is het onder andere nauw betrokken bij de minor Geld en Schulden en de cursus Financiële Vraagstukken van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen dit onderwijs komen onder meer verschillende aspecten van schuldenpreventie aan de orde, de invloed van schulden op gedrag en de effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen van problematische schuldsituaties en van escalatie van bestaande schulden. Studenten kunnen bovendien meewerken aan onderzoek van het lectoraat.

Daarnaast geven lectoraatsleden ook trainingen aan docenten. Zo brengen ze actuele kennis in het curriculum en vindt binnen de kenniskring van het lectoraat kennisdeling met docenten plaats. Verder onderhoudt het lectoraat een nauwe samenwerking met andere hogescholen – onder meer de Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogescholen en de Hanzehogeschool Groningen – waarbinnen kennisdeling tussen lectoraten en opleidingen centraal staat. Docenten en onderzoekers van andere hogescholen nemen deel aan de kenniskring van het lectoraat. Daarnaast werken de hogescholen aan gezamenlijke thema’s.

Het lectoraat is vaak op zoek naar studenten die mee willen werken aan onderzoek binnen het lectoraat. Ben jij een gedreven student en geïnteresseerd om deel te nemen aan onderzoek binnen het lectoraat Schulden en Incasso? Neem dan contact op! Dit kan door een mail te sturen naar Annemiek Rietbergen, via annemiek.rietbergen@hu.nl