Dit is het lectoraat

Lectoraat

De ambitie van het lectoraat Schulden en Incasso is bij te dragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en incasso. Om de kennis op het terrein van schulden en incasso te vergroten en in de praktijk toe te passen werkt het lectoraat nauw samen met het werkveld. Zo voert het lectoraat onderzoeken altijd uit in opdracht van en in samenwerking met praktijkpartijen zoals de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), het Nibud, Platform31, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa.

Onderzoek

Het werkveld van schuldhulpverlening en incasso worstelt in de dagelijkse praktijk met diverse vragen. Het lectoraat werkt in opdracht van en in samenwerking met partijen uit het veld aan deze praktijkvragen. Daarbij biedt het lectoraat het werkveld reflectie op de keuzes die het maakt en op belangrijke actuele ontwikkelingen. Dit doet het lectoraat via een onderzoeksprogramma dat is gefundeerd op drie pijlers, namelijk professionalisering, rendement en zorgvuldige regelgeving.

Professionalisering

De pijler professionalisering heeft betrekking op de vraag: Wat werkt voor welke klant op welke manier in welke omstandigheden en waarom? Door onderzoek uit te voeren naar effectieve interventies (What works?) en naar de rol van de professional (Who works?) en het werkveld op grond daarvan handvatten te bieden wil het lectoraat bevorderen dat professionals keuzes maken op basis van (wetenschappelijke) kennis in plaats van op intuïtie.

Rendement

Effectiviteit is van belang, maar niet altijd voldoende om inzet te rechtvaardigen. Inzicht in het (economische) rendement van interventies door professionals wordt dan ook steeds belangrijker. Het lectoraat Schulden en Incasso verricht daarom onderzoek naar de kosten en baten van interventies in de praktijk en de wijze waarop kosten kunnen worden bespaard.

Zorgvuldige regelgeving

Voor zowel de schuldhulpverlening als de incasso geldt dat zij wordt uitgevoerd binnen wettelijke en/of beleidsmatige kaders. Onder de noemer zorgvuldige regelgeving voert het lectoraat dan ook op verschillende manieren onderzoek uit naar de vraag binnen welke kaders schuldhulpverlening en incasso wordt uitgevoerd en hoe deze uitwerken in de praktijk. Daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan de rol van de privacywetgeving bij onder meer vroegsignalering, de ontwikkeling van (bijzondere) incassobevoegdheden, de (beleids)keuzen van gemeenten en crediteuren alsmede de werking van de verschillende wettelijke kaders die relevant zijn voor de uitvoering van schuldhulpverlening en incasso.

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het lectoraat Schulden en Incasso is één van de acht lectoraten binnen het kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie doet onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, maatschappelijke ondersteuning, (arbeids)participatie, recht, justitie en veiligheid. De lectoraten hebben de gezamenlijke missie om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving door het verzamelen van kennis en het doorgeven hiervan richting beroepspraktijk en onderwijs.

Daarnaast hecht het lectoraat grote waarde aan het doorgeven van kennis richting het onderwijs, zodat studenten worden voorzien van de actuele kennis die zij nodig hebben om in hun toekomstige werkomgeving onderbouwd te kunnen handelen. Zo brengen onderzoekers actuele kennis in het curriculum en vindt binnen de kenniskring van het lectoraat kennisdeling met docenten plaats.
Ook onderhoudt het lectoraat een nauwe samenwerking met andere hogescholen – onder meer de Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogescholen en de Hanzehogeschool Groningen – waarbinnen kennisdeling tussen lectoraten en opleidingen centraal staat. Docenten en onderzoekers van andere hogescholen participeren in de kenniskring van het lectoraat en vanuit de verschillende hogescholen wordt gewerkt aan gezamenlijke thema’s.

Professionalisering en onderwijs

 

Postbacheloronderwijs

In het brede werkveld van de maatschappelijke en (sociaal-)juridische dienstverlening wordt men op uiteenlopende wijze geconfronteerd met schuldenproblematiek. Schulden zijn steeds meer niet alleen een vraagstuk voor schuldhulpverleners, maar ook sociale professionals worden voortdurend geconfronteerd met (de invloed van) financiële problematiek. De postbacheloropleiding Geld en Schulden biedt professionals de mogelijkheid zich te voeden met de laatste inzichten uit de praktijk en wetenschap.

Bacheloronderwijs

Het lectoraat is bovendien verantwoordelijk voor diverse onderdelen in het bacheloronderwijs rondom schulden. Zo worden vanuit het lectoraat onder meer de minor Geld en Schulden en de cursus Financiële Vaagstukken aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening verzorgd. Binnen dit onderwijs komen onder meer diverse aspecten van schuldenpreventie aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van schulden op gedrag. Verder wordt ingegaan op de effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen van problematische schuldsituaties en van escalatie van bestaande schulden. Op deze manier deelt het lectoraat vanuit het onderzoek opgedane praktijkkennis met studenten. Studenten hebben bovendien de mogelijkheid te participeren in onderzoek binnen het lectoraat.

Het lectoraat is vaak op zoek naar studenten die mee willen werken aan onderzoek binnen het lectoraat. Ben jij een gedreven student en geïnteresseerd om deel te nemen aan onderzoek binnen het lectoraat Schulden en Incasso? Neem dan contact op! Dit kan door een mail te sturen naar Annemiek Rietbergen, via annemiek.rietbergen@hu.nl