Hardvochtigheden in de sociale zekerheid (afgerond)

Directe aanleiding voor dit onderzoek is de motie Omtzigt (35510, nr. 13). Hierin wordt  het kabinet verzocht een onderzoek uit te laten voeren naar hardvochtige effecten op (groepen) burgers binnen de sociale zekerheid. Het gaat in dit onderzoek om de (uitvoering van) de wet- en regelgeving en beleid binnen de Participatiewet, Banenafspraak, en UWV-wetten, te weten de WW, Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WAZO, ZEZ, Toeslagenwet en IOW. Daarnaast heeft het onderzoek betrekking op de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) door de SVB.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een breed geaccepteerde en duurzame werkdefinitie van hardvochtigheid, om inzicht te verkrijgen in hardvochtige effecten voor groepen burgers, en mogelijke handelingsperspectieven om deze effecten in de toekomst te voorkomen en in kaart te brengen.

Aanpak 

De kern van het onderzoek is om hardvochtigheden te onderzoeken door middel van literatuuronderzoek, interviews met maatschappelijke partijen, interviews met burgers, knelpuntensessies met uitvoerders, en een slotsessie met maatschappelijke partijen ter validatie van de conclusies.

Beoogde resultaten 

Het onderzoek resulteert in een helder en toegankelijk rapport, waarin een werkdefinitie is opgenomen evenals een analysekader om (ook toekomstige) hardvochtigheden in (de uitvoering van) wet- en regelgeving vast te kunnen stellen. Ook biedt het rapport bruikbare handelingsperspectieven voor de ministeries SZW, gemeenten, UWV en de SVB.

Naast het lectoraat Schulden en Incasso zijn ook Panteia, Muzus en VU Amsterdam betrokken bij dit project.

Looptijd

Looptijd: augustus 2021 – juli 2022

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Rosanne Oomkens rosanne.oomkens@hu.nl