Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Armoede zien, durven te bespreken en er iets mee te doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De Werkplaatsen Sociaal Domein Utrecht, Nijmegen en Twente hebben een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen om gezamenlijk een werkwijze te ontwikkelen voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. Een werkwijze die erop gericht is dat mensen die langdurig, vaak zelfs van generatie op generatie, in armoede (en met schulden) leven voor zichzelf een nieuw perspectief kunnen zien. Een perspectief waarin armoede niet vanzelfsprekend is en waarbij er zich wel degelijk mogelijkheden voordoen om de eigen situatie te verbeteren.

Hiervoor wordt geput uit de werkwijze die eerder door de werkplaatsen is ontwikkeld voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van eenzaamheid en wordt inspiratie opgedaan bij Bind-Kracht in Armoede, een vergelijkbare werkwijze ontwikkelt in België. De te ontwikkelen werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede. Vanuit wat degene die in armoede leeft zelf kan en wil, zo mogelijk samen met het sociale netwerk.

Vanuit de werkplaats Utrecht gaan lectoren en onderzoekers van de lectoraten Schulden en Incasso en Participatie, Zorg en Ondersteuning met dit project aan de slag. Zij gaan in hun regio, net als de andere werkplaatsen, met een lokale projectgroep aan de slag met een ontwerpgericht onderzoek voor het ontwikkelen van de werkwijze. Uit de aanpak van de drie lokale contexten worden de werkzame factoren gelicht om op te nemen in de werkwijze die landelijk verspreid wordt.

Looptijd: 1 september 2019 – 30 juni 2021

Wilt u meer informatie?

Contactpersoon: Annemarieke van der Veer
Mail: annemarieke.vanderveer[at]hu.nl