Vivian den Hartogh

Promovenda, senior onderzoeker, ontwerper en ontwikkelaar opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening en hogeschool docent

Centrale thema’s

  • Toezicht op schuldenbewind (promotieonderzoek)
  • Verbinden ontwikkelingen binnen sociaal financieel domein, wetenschap en onderwijs
  • Verhogen effectiviteit en doelmatigheid schuldhulpverlening
  • Samenwerking bevorderen rondom financieel kwetsbaren
  • Knelpunten beschermingsbewind opsporen, aanpakken en kwaliteit verhogen
  • Armoedebestrijding
  • Effectief beïnvloeden van gedrag

Ambitie

Bijdragen aan het terugdringen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek en financiële kwetsbaarheid door wetenschap en onderzoek te vertalen naar de beroepspraktijk en professionals binnen het sociaal financieel domein met passende kennis en kunde op te leiden.

Belangrijkste resultaat

Vivian heeft, mede door een item op het NOS journaal, inzichtelijk kunnen maken dat er een groot probleem is ontstaan rondom de toename van het aantal maatregelen beschermingsbewind vanwege schuldenproblematiek. Daarna heeft zij het eerste onderzoek, in opdracht van SZW, mogen verrichten waarmee de omvang van het probleem in kaart is gebracht (kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten). Vivian heeft zich ontwikkeld tot een veel gevraagde landelijke spreker over beschermingsbewind, het adviesrecht en het nut en de noodzaak rondom samenwerking tussen gemeenten, beschermingsbewindvoerders en de kantonrechters. De focus om financieel kwetsbare mensen te ondersteunen en een duurzame oplossing te bieden staat hierbij centraal. Momenteel voert zij een promotieonderzoek uit naar het toezicht op beschermingsbewind uitgesproken op de schuldengrond. Centraal staan hierbij de bescherming van de kwetsbare burgers, de controle van de kwaliteit van het uitgevoerde bewind en het monitoren van het oplossen van de schuldproblemen vanuit de rechtbank. Uitkomsten zullen, naast een wetenschappelijke onderbouwing, praktische tools en handvatten voor zowel de rechterlijke macht als bewindvoerders zijn.

Rol in het lectoraat

Sinds 2015 is Vivian den Hartogh werkzaam bij Hogeschool Utrecht als senior onderzoeker en projectleider bij het lectoraat Schulden en Incasso. Vivian houdt ervan om op een breed scala aan onderwerpen ingezet te worden. Rode draad in de projecten is dat zij de wetenschappelijke uitkomsten vertaalt naar de beroepspraktijk. Een onderzoek mag nooit eindigen met een rapport maar moet, volgens haar, een toevoeging voor de beroepspraktijk zijn. Zij ontwikkelt daarom praktische tools die ook daadwerkelijk worden herkend en gebruikt door professionals werkzaam binnen het sociaal (financieel) domein. Vivian verweeft altijd de uitkomsten van relevante onderzoeken in het onderwijsmateriaal. Zo heeft Vivian heeft de minor Geld en Schulden herontworpen tot een state of the art minor, die grote aantallen studenten trok. Toen de minor eenmaal ‘af’ was pakte zij het in 2021 groter aan. Zij heeft, samen met een collega, de nieuwe tweejarige HBO opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. Vivian leeft voor de verbinding tussen wetenschap, onderwijs en praktijk en in al haar werk is deze verbinding terug te vinden.

Interesses

Haar interesses zijn erg breed: van het justitiële domein naar het sociale domein, van de incasso/invorderingskant als het voorkomen en oplossen van schulden. Vivian is actief op veel terreinen zoals het vergroten van de effectiviteit van de schuldhulpverlening en het bijdragen aan de kwaliteit van beschermingsbewind. Daarnaast heeft Vivian een neus voor het detecteren van knelpunten en het zoeken naar passende oplossingen. Naast onderzoek doen en lesgeven, traint ze ook graag. Ze geeft trainingen aan (beginnende en ervaren) professionals werkzaam binnen het brede sociale domein en vertaalt binnen de training hun ingebrachte praktijkvraagstukken naar concrete oplossingen.

Loopbaan

Na het behalen van haar diploma Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht heeft Vivian Sociale Wetenschappen aan Universiteit Utrecht in sneltreinvaart cum laude afgerond. Aan het eind van haar hbo-opleiding werkte ze als medewerker selectie en detentie in het Huis van Bewaring Arnhem-Zuid. Tijdens haar universitaire studie is ze gaan werken bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) als onderzoeker. Daar hield ze zich vooral  bezig met onderzoek naar recidive en kwalitatief onderzoek naar blijvende delictgevaarlijkheid bij longstay-patiënten.

In 2006 ging ze aan de slag bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als coördinator bijzondere patiëntdoelgroepen (waartoe longstay, maar ook extreem beheers- en vluchtgevaarlijke patiënten behoren). Ze coördineerde landelijk alle verplaatsingen van deze patiënten waarbij ze verantwoordelijk was voor het juridisch toetsen en verantwoorden van deze verplaatsingen. In 2008 stapte ze over naar Stichting Stimulansz. Daar werkte ze als adviseur, onderzoeker en trainer. Ze hield zich bezig met effectmetingen binnen het sociaal domein en adviseerde gemeenten en andere welzijnsinstellingen over schuldhulpverlening, beschermingsbewind, armoede(beleid), nazorg aan ex-gedetineerden en het besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

In 2015 stapte zij over naar de HU voor een gecombineerde baan binnen het lectoraat Schulden en Incasso en het onderwijs (opleiding SJD, Instituut voor recht). Vivian vervulde de rol van domeintrekker schulden binnen het onderwijs en borgde de verbinding tussen het lectoraat, het onderwijs en de praktijk. Zijn herontwierp in 2017 de minor Geld en Schulden, wat leidde tot een flinke toename van enthousiaste studenten. De lessen binnen de minor waren een antwoord op de behoefte van de beroepspraktijk. In 2021 stapte Vivian over naar het Instituut Associate Degrees (locatie Amersfoort) om een geheel nieuwe opleiding te ontwikkelen en te laten accrediteren. September 2022 start deze opleiding en wordt de eerste lichting ‘sociaal financieel dienstverleners’ opgeleid.

Vivian is een veelgevraagde spreker op landelijk congressen waar niet alleen beleidsmakers en politici aan deelnemen, maar ook uitvoerders in de praktijk. Vivian ziet het als uitdaging om mensen te inspireren, kennis te delen en beweging te creëren door knelpunten te benoemen en op te lossen.

Contact

vivian.denhartogh[at]hu.nl

Linkedin