Business case stroomlijning keten derdenbeslag & portaalfunctie

Er ligt een wetsvoorstel Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag (SKD) dat zorgt voor betere gegevensuitwisseling tussen betrokken ketenpartners in geval van beslag en verrekening. Ook ligt er een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van een portaalfunctie waarin burgers inzicht kunnen krijgen in lopende beslagen en verrekeningen.

Doel

Het doel van het onderzoek is om de business case te actualiseren en uit te breiden door ook inzicht te bieden in de maatschappelijke effecten.

Aanpak

In dit onderzoek worden interviews gehouden met ketenpartners, maatschappelijke partners, leveranciers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast analyseren we beschikbare literatuur en documenten.

Beoogde resultaten

Dit onderzoek brengt de kosten en de baten van SKD en de portaalfunctie in kaart.

Looptijd

December 2022 tot april 2023

Projectpartners

Dit project is in samenwerking met Ecorys

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Rosanne Oomkens rosanne.oomkens@hu.nl

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van ICTU