How Serious Is Debt Among Probation Clients?

Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Op basis van 250 cliëntdossiers (inclusief risicotaxaties) van de Nederlandse reclassering beschrijft dit artikel de omvang van schulden en mogelijk gerelateerde risicofactoren. De resultaten laten zien dat schulden veel voorkomen onder deze doelgroep. Ook toont het dat problemen gerelateerd aan jeugd, woonsituatie, opleiding, werk en mentale en fysieke gezondheid mogelijk onderliggend zijn aan de relatie tussen schulden en delictgedrag. Inzicht hierin kan forensisch sociale professionals helpen cliënten met schulden zo adequaat mogelijk te begeleiden om recidive te voorkomen.